Informacja dla osób niesłyszących, niedosłyszących (głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych)


Informacja
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się -niesłyszących i niedosłyszących (głuchych/głuchoniemych/głuchoniewidomych)

 

Na podstawie  przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) oaz przepisów postępowania administracyjnego Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu informuje osoby uprawnione o dostępnych środkach komunikacji:

Osoba uprawniona ma prawo do  kontaktu za pomocą  dostępnych środków,   w szczególności poprzez:
  • skorzystanie z usług zawodowego tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego [PJM], systemu językowo-migowego [SJM], sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych [SKOGN]);
  • korzystanie z poczty elektronicznej; przesyłanie wiadomości tekstowych,  w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS. MMS lub komunikatorów internetowych; komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych; przesyłanie faxów, listów; strony internetowe;
  • udostępnianie przez Szpital informacji w formie pisemnej.  
Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem. Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 
W przypadku gdy osoba przybrana lub tłumacz towarzysząc pacjentowi (osobie uprawnionej) mają dostęp do dotyczącej pacjenta  informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej, pacjent składa stosowne oświadczenie  upoważniające ich do takiego dostępu.
 
Zasady korzystania z usług tłumacza języka migowego
 w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 

Osoba  doświadczająca trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się  ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy osoby pełniącej w Szpitalu funkcję tłumacza języka migowego,  w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, jak i administracyjne.

Zasady organizacyjne:

Tryb planowy

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas planowej wizyty w Szpitalu, można wnieść pismem lub emailem, z wykorzystaniem poniższego  formularza zgłoszenia chęci korzystania z usług tłumacza  PJM, SJM, SKOGN

Formularz zgłoszenia usługi tłumacza języka migowego do pobrania (19kB) word

Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać:
  • pocztą na adres: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Dział Marketingu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław
  • osobiście w Szpitalu – w Dziale Marketingu Szpitala (budynek administracji,parter), od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 07:00-14:35
  • e-mailem: marketing@szpitalino.pl
  • faxem: 52 3545 304

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona (lub jej przedstawiciel ustawowy) lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w Szpitalu (nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu).

Po przyjęciu zgłoszenia, Szpital zapewnia osobie uprawnionej usługę tłumacza w terminie przez nią wskazanym lub z nią uzgodnionym.
Pracownik Szpitala – Działu Marketingu – kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji usługi i jednocześnie ustalając sposób jej realizacji. Ponadto o ustaleniu realizacji usługi w danym  terminie (dzień, godzina), informuje właściwych ze względu na miejsce realizacji  usługi pracowników  Szpitala (izby przyjęć,  oddziału, poradni, pracowni, działu administracji itp.). Osoba korzystająca z pomocy tłumacza jest przyjmowana wraz tłumaczem w ustalonym w powyższy sposób terminie.

Tryb nieplanowy

W razie potrzeby skorzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku  nieplanowej wizyty w Szpitalu/podczas nieplanowanej hospitalizacji (w szczególności w celu wsparcia komunikacji między pracownikami udzielającymi zdrowotnych a pacjentem w realizacji prawa pacjenta do informacji, prawa do wyrażenia zgody na działania medyczne, prawa do dokumentacji), usługi będą realizowane w formie telefonicznego wezwania tłumacza. Stosownego zgłoszenia do Działu Marketingu dokonuje lekarz prowadzący.
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego (4 grudnia 2019)
Opublikował: Małgorzata Machejek (4 grudnia 2019, 13:29:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (6 grudnia 2019, 14:24:21)
Zmieniono: Dodanie formularza zgłoszenia usługi tłumacza języka migowego z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4533