Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2004-07-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Kryterium WCAG: 2.4.4 - Poziom A -  Cel linku (z kontekstem)
- Linki w Breadcrumbs są obcinane
2.  Kryterium sukcesu 1.4.12 Odstępy w tekście - (Poziom AA)
- Zmiana indywidualnych preferencji w przeglądarce może spowodować ukrycie części treści
3.  Kryterium sukcesu 4.1.1 Poprawność kodu - (Poziom A)
- Treści publikowane w BIPie używają znaczników HTML4
4.  Kryterium sukcesu 1.4.5 Obrazy tekstu (Poziom AA)
- Grafiki użyte w nagłówku które zawierają informacje tekstową nie posiadają takowego tekstu w opisie alternatywnym.
...

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://www.bip.pszozino.lo.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Dreliszak (niedostępność architektoniczna) Marek Hopcia (niedostępność cyfrowa), glowny.specjalista@szpitalino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 35 45 277. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szpital Wielospecjalistyczny  im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z siedzibą w Inowrocławiu,  zlokalizowany jest w następujących miejscach:

 1. 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 2. 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32.

Przy ul. Poznańskiej 97 znajduje się kompleks obiektów, w tym:

 1. budynek główny Szpitala; 
 2. budynek Kuchni i Pralni
 3. budynek  Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej;
 4. budynek Zakładu Patomorfologii;
 5. budynek  Archiwum Zakładowego;
 6. budynek Administracji (biura działów administracji).

Przy ul. Toruńskiej 32 znajduje się budynek Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.

Dostępność architektoniczna - informacje ogólne:

Budynek główny Szpitala to zespół budynków lecznictwa, który stanowi zwartą bryłę połączoną ze sobą ciągami komunikacyjnym tworząc jeden obiekt; w obiekcie tym znajdują się:  Izba Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz inne Oddziały  i pracownie diagnostyczne Szpitala, Przychodnia Przyszpitalna z poradniami specjalistycznymi i Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, a także Dyrekcja i działy pomocnicze Szpitala.

Do budynku głównego Szpitala prowadzą cztery wejścia: wejście od ulicy Poznańskiej – jest to główne wejście do Szpitala, oraz od ulicy Miechowickiej – jest to wejście do Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wejście do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, a także wejście od strony lądowiska – jest to wejście dla zespołów transportu medycznego, w tym do Stacji Dializ.

Po lewej stronie od wejścia głównego do budynku głównego Szpitala znajduje się budynek Administracji, a przechodząc przez punkt kontrolny – portiernię można dojść do budynku Kuchni i Pralni, Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, budynku Zakładu Patomorfologii, budynku Archiwum.

Budynek Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego przy ul. Toruńskiej 32 stanowi budynek główny oraz dwa budynki garażowe (jeden 10 stanowiskowy, a drugi 3 stanowiskowy).                                                                                                

Do budynków można dojść, dojechać autem, a także na wózku inwalidzkim.

W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do budynku głównego Szpitala znajduje się przystanek autobusowy.  

Budynki z zewnątrz są oznaczone – posiadają w widocznym miejscu informację wizualną, co w nich się znajduje. Informacja ta nie jest dostępna dla osób posługujących się alfabetem Braille`a. 

Podjazdy dla niepełnosprawnych są o  łagodnym kącie nachylenia, wyposażone dodatkowo w poręcze.

Chodniki i alejki maja szerokość umożliwiającą swobodne minięcie się dwóch osób na wózku lub dwóch par osób.

Budynek główny jest wielokondygnacyjny. Kondygnacje są oznaczone. Nie ma dodatkowych tabliczek z informacjami w alfabecie Braille’a, ani w druku wypukłym. 

Drzwi do pomieszczeń są oznaczone. Nie ma dodatkowych tabliczek z informacjami w alfabecie Braille’a, ani w druku wypukłym.

Toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych, posiadają ergonomiczne uchwyty.

Windy są oznaczone i przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem nisko usytuowanym. Windy posiadają system komunikatów głosowych. Windy wyposażone są w przyciski w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem głównym Szpitala i od strony Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. Jest to 15 miejsc przed budynkiem głównym Szpitala i 3 miejsca od strony Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Posadzki są antypoślizgowe.

Klatki schodowe nie posiadają poręczy po obu stronach. Biegi schodowe posiadają oznaczenia na pierwszym i ostatnim stopniu.

Do wszystkich budynków Szpitala możliwy jest wstęp z psem asystującym. 

W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, jednakże należy  zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Szpital nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku Szpitala nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń, nie  istnieją oznaczenia kontrastowe, natomiast oznaczenia w alfabecie Braille’a  dostępne są jedynie w windach. Brak jest informacji dotykowych. Informacje głosowe są w windach oraz za pomocą personelu (w tym punktu informacyjnego, portierni, ochrony, rejestracji).

W sytuacji nagłego zagrożenia Szpital zapewnia  ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Personel Szpitala posiada umiejętności obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, a także jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy.

Informacje szczegółowe:

 I. Budynek główny - ul. Poznańska 97:

 • Wysoki parter – 0:

 Budynek stoi frontem do ulicy Poznańskiej. Wejście do budynku jest jasno oświetlone. Wejście główne do budynku od ul. Poznańskiej wyposażone jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada zadaszenie nad wejściem głównym chroniące przed opadami. Brak jest windy wjeżdżającej z zewnątrz na poziom 0 – czyli na tzw. wysoki parter. Drugie wejście do budynku od ul. Miechowickiej przez Izbę Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy, oprócz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością wyposażone jest także w platformę dla takich osób, gdzie z poziomu parkingu można dostać się bezpośrednio do Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wejścia: od strony lądowiska przy Stacji Dializ oraz od ul. Miechowickiej przez Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, posiadają podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Na poziomie parteru drzwi są szerokie, rozsuwają się automatycznie i mają naklejone pasy o kontrastowym kolorze zapobiegające przed zderzeniem z drzwiami. W okresie zimowym otwierane są drzwi boczne, gdzie pomoc przy wjeździe na wózku inwalidzkim umożliwia pracownik ochrony poprzez przytrzymanie drzwi. Przy wejściu głównym znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością, rejestracje przychodni specjalistycznych przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością, a także punkt informacyjny, który nie jest  w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, w tym nie ma obniżonej  lady. Można tam uzyskać informację w dni powszednie od godziny 7:25 do godziny 15.00, a w innym czasie informacje można uzyskać w Izbie Przyjęć, na stanowisku portierni i ochrony. Po wejściu do budynku przychodni znajduje się duża wizualna tablica informacyjna, brak informacji w alfabecie Braille'a. Po wejściu do obiektu od strony Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w tzw. części chirurgicznej znajduje się tablica informacyjna wizualna, ale brak jest informacji w alfabecie Braille’a. Bezpośrednio przy wejściu głównym do Szpitala znajduje się poradnia: onkologiczna, chirurgii onkologicznej i hematologiczna. Przy punkcie informacyjnym zamieszczona jest informacja o dostępności wózka inwalidzkiego w razie takiej potrzeby. Bezpośrednio przy wejściu głównym dostępna jest wizualna tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń. Idąc dalej, na poziomie wysokiego parteru znajduje się: centralne laboratorium analityczne, apteka szpitalna, blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii urazowej i ortopedii, stacja dializ i oddział  opieki paliatywnej z poradnią opieki paliatywnej i walki z bólem. Na tym poziomie znajdują się również punkty handlowo-usługowe, w tym poczta. Z tego poziomu możemy dojść lub dojechać windą na wszystkie poziomy: -1,0,1,2,3,4,5,6.

 • Poziom -1:

 Na ten poziom możemy zejść klatką schodową lub zjechać każdą windą (niezależnie jakim wejściem do obiektu się wchodzi). Znajdują się tam szatnie, poradnia prolaktacyjna, szkoła rodzenia, pracownie medycyny pracy, pracownie endoskopowe, pracownie elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG), poradnia anestezjologiczna i leczenia bólu, pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia densytometrii, pracownia mammograficzna i inne działy pomocnicze, a także sale konferencyjne, kaplica szpitalna, biblioteka, depozyt rzeczy pacjentów.

 •  Poziom  1:

 Na ten poziom możemy dojść klatką schodową i dojechać każdą windą, w tym windą z Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bezpośrednio na trakt porodowy. Na poziomie piętra pierwszego, nad wejściem głównym do Szpitala znajdują się poradnie specjalistyczne: alergologiczno–pulmonologiczna, gastroenterologiczna,  dermatologiczna, chorób płuc, gruźlicy i antynikotynowa, reumatologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, laryngologiczna, zdrowia psychicznego, psychologiczna, chorób wewnętrznych, pediatryczna, a także pracownia tomografii komputerowej, ultrasonograficzna oraz rentgenowska. W bezpośrednim sąsiedztwie pracowni ultrasonograficznej znajduje się przewijak dla małych dzieci. Na pierwszym piętrze nad stacją dializ znajdują się poradnie: diabetologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, neurologiczna, neurologii dziecięcej, chirurgii naczyniowej i poradni urologicznej, neurochirurgiczna, a na przeciwko tych poradni znajduje się oddział dziecięcy. Na tej kondygnacji znajduje się również oddział neonatologiczny i  oddział położniczo-ginekologiczny oraz izba i poradnia ginekologiczno – położnicza.

 • Poziom 2:

 Na piętro drugie możemy dotrzeć windą z holu windowego, a także klatką schodową. Na tym piętrze znajduje się oddział chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chemioterapii.

 • Poziom 3:

 Na piętro trzecie możemy dotrzeć windą z holu windowego, a także klatką schodową. Na tym piętrze znajduje się oddział kardiologiczny, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego i pracownia hemodynamiki oraz pracownia elektrodiagnostyki (EKG) i pracownia elektrofizjologii i stymulacji serca.

 • Poziom 4:

 Na piętro czwarte możemy dotrzeć windą z holu windowego, a także klatką schodową. Na tym piętrze znajdują się oddziały: chorób wewnętrznych I i II.

 • Poziom 5:

 Na piętro piąte możemy dotrzeć windą z holu windowego, a także klatką schodową. Na tym piętrze znajduje się oddział urologii i onkologii urologicznej oraz oddział neurologiczny.

 • Poziom 6:

 Na piętro szóste możemy dotrzeć windą z holu windowego, a także klatką schodową. Na tym piętrze znajduje się oddział okulistyczny i oddział laryngologiczny.

  

II. ul. Poznańska 97:

 • Budynek Administracyjny:

 W tym budynku znajduje się tablica wizualna informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma dodatkowej tablicy dla osób posługujących się alfabetem Braillle`a, a niw w druku wypukłym.

Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek  nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, ani windy, a także platformy dla takich osób. W związku z tym, przed budynkiem znajduje się sygnalizacja przywoławcza dla osoby z niepełnosprawnością.

 • Budynek Kuchni i Pralni

Budynek kuchni-pralni należący do kompleksu budynków zespolonych szpitala wyposażony w windy towarowe do transportu pionowego. Posiada połączenie komunikacyjne z głównym budynkiem łóżkowym na poziomie niskiego parteru. W pomieszczeniach budynku  Kuchni i Pralni wydzielone zostały pomieszczenia przeznaczone na działalność  Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Planowe rozpoczęcie funkcjonowania komórki zaplanowane jest na początek maja bieżącego roku. Obiekt ten zostanie wyposażony w platformy dla niepełnosprawnych.

 • Budynek Archiwum:

 Budynek nie posiada tablicy wizualnej informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Również nie posiada  dodatkowej tablicy dla osób posługujących się alfabetem Braillle`a, ani w druku wypukłym.

Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek ten nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, ani windy, a także platformy dla takich osób. W związku z tym, przed budynkiem znajduje się sygnalizacja przywoławcza dla osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

 • Zakład Mikrobiologii Lekarskiej:

 Budynek nie posiada tablicy wizualnej informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Również nie posiada  dodatkowej tablicy dla osób posługujących się alfabetem Braillle`a, ani w druku wypukłym

Budynek  posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada toalety dla osób z 0niepełnosprawnością.

 • Zakład Patomorfologii:

 Budynek nie posiada tablicy wizualnej informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Również nie posiada  dodatkowej tablicy dla osób posługujących się alfabetem Braillle`a, ani w druku wypukłym

Budynek  posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością.

 III. Budynek  Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego  - ul. Toruńska 32:

 Budynek stoi frontem do ulicy Toruńskiej.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od frontu ulicy Toruńskiej, drugie od dziedzińca.

Budynek nie posiada tablicy wizualnej informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Również nie posiada  dodatkowej tablicy dla osób posługujących się alfabetem Braillle`a, ani w druku wypukłym.

Budynek  posiada podjazd dla niepełnosprawnych, a także wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Brak aplikacji mobilnych

Wytworzył: Arkadiusz Dreliszak

Opublikował: Marek Hopcia

Data wytworzenia: 2023-03-30

Data aktualizacji: 2023-03-30