Zapytania, skargi, wnioski

Zasady zgłaszania zapytań

dotyczących praw i obowiązków Pacjenta

w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

 

Zapytania dotyczące praw i obowiązków Pacjenta lub uwagi (opinie) na temat przestrzegania praw Pacjenta w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu można zgłaszać:

 1. do Personelu - do osób wykonujących zawody medyczne, udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności do Lekarza, Pielęgniarki, Położnej, Fizjoterapeuty, Diagnosty Laboratoryjnego, Ratownika Medycznego oraz do innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, a także do ich Przełożonych;
 2. do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – poza zgłoszeniem zapytań czy uwag (opinii), można zwrócić się o pomoc w złożeniu wniosku czy skargi do Dyrektora Szpitala; Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta dostępny jest osobiście (główny budynek szpitalny, parter, wejście z holu głównego - za Rejestracją) i telefonicznie: 52 3545-666 - we wtorek (w dzień powszedni) w godzinach: 12.00-14.00, a ponadto zapytania w sprawach Praw Pacjenta można przekazać na adres e-mail: dzial.pr-org@szpitalino.pl lub faxem: 52 3545 665.

 Zasady zgłaszania zapytań

dotyczących zagadnień etycznych

w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zapytania dotyczące zagadnień etycznych lub uwagi (opinie) na temat przestrzegania zasad etycznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu można zgłaszać do Zespołu ds. Etyki.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Koordynator Oddziału Laryngologicznego (główny budynek szpitalny, VI piętro); dostępny jest osobiście i telefonicznie od wtorku do piątku (w dni powszednie) w godz. 8:00 - 14:00, tel. wew. gab. lekarskiego 52 35 45 590 / w celu umówienia spotkania: tel. wew. sekretariatu Oddziału 52 35 45 584

  Zasady zgłaszania zapytań

dotyczących ochrony danych osobowych

w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zapytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu można zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych; Inspektor dostępny jest osobiście (budynek administracji, parter, pokój nr 6) i telefonicznie: 52 3545-932 - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach 07:00-14:35, a ponadto zapytania w sprawach swoich ochrony danych osobowych można przekazać Inspektorowi na adres e-mail: iodo@szpitalino.pl lub faxem: 52 3574 230.

W przypadku nieobecności Inspektora, o czym jest podawana informacja na stronie internetowej Szpitala, zapytania można zgłaszać do Asystenta Dyrektora; Asystent Dyrektora jest  dostępny osobiście (główny budynek szpitalny, parter – Dyrekcja) i telefonicznie:  52 3545-320 - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach 07:25-15:00, a ponadto zapytania w sprawach swoich ochrony danych osobowych można przekazać Asystentowi na adres e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl  lub faxem: 52 3574 230.

Zasady dochodzenia praw Pacjenta

w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Jeśli Pacjent lub osoba reprezentująca Jego Prawa uzna, że Jego prawa zostały naruszone, w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu może się zwrócić o pomoc w formie interwencji:

 • do bezpośrednich przełożonych Personelu, do osób kierujących jego pracą, w miejscu udzielania świadczenia lub pobytu:

·       w Oddziałach szpitalnych – do Koordynatora Oddziału lub jego Zastępcy, do Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej lub jej Zastępcy, a na dyżurze do Lekarza Dyżurnego;

·       w Poradniach i pozostałych miejscach w Szpitalu – do Kierownika danej jednostki lub jego Zastępcy, do Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej lub jej Zastępcy;

·       w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Transportu Medycznego/Sanitarnego („pogotowie ratunkowe” z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32) oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - do Kierownika lub jego Zastępcy, do Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej lub jej Zastępcy - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 07:25-15:00, telefonicznie: 52 3545-479, faxem: 52 35 45 484,  e-mailem: pogotowie@szpitalino.pl , a w ważnych sprawach, niecierpiących zwłoki, na dyżurze - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo – do Dyspozytora Medycznego, telefonicznie: 52 3550-280 ;

 •  do przełożonych wyższego szczebla (Dyrekcja - główny budynek szpitalny, parter, wejście z holu głównego):

·       w sprawach diagnostyki i lecznictwa szpitalnego do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza Szpitala - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 07:25-15:00, telefonicznie: 52 3545-320, faxem: 52 3574 230, e-mailem: sekr.nacz@szpitalino.pl ;

·       w sprawach lecznictwa ambulatoryjnego w poradniach specjalistycznych oraz w pracowni rehabilitacji do Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 07:25-15:00, telefonicznie: 52 3545-325 (lub telefonicznie do sekretariatu: 52 3545-326), faxem: 52 3579 415 (lub 52 3574 230), e-mailem: przychodnia@szpitalino.pl ;

·        w sprawach opieki pielęgniarskiej/położnych, dietetyczek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy, salowych, podległych sekretarek i rejestratorek medycznych do Naczelnej Pielęgniarki - od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 13:00-14:00, telefonicznie: 52 3545-297 (lub telefonicznie do sekretariatu: 52 3545-326), faxem: 52 3579 415 (lub 52 3574 230) e-mailem: sekr.nacz@szpitalino.pl ;

·       w ważnych sprawach, niecierpiących zwłoki, podczas dyżuru w Szpitalu do Starszego Lekarza Dyżuru Szpitala (informację, kto pełni taki dyżur, można uzyskać od Personelu [w Izbie Przyjęć i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - osobiście lub telefonicznie: 52 3545 685 lub 52 3545 686, fax: 52 3545 664], jak i w każdym innym Oddziale szpitalnym; informacja ta jest również dostępna na tablicy informacyjnej w holu Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego);

·       w sprawach ratownictwa medycznego (Zespołów Ratownictwa Medycznego, Transportu Medycznego/Sanitarnego [„pogotowia ratunkowego” z siedzibą przy ul. Toruńskiej 32] oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) do Dyrektora Szpitala.

Jeżeli Pacjent nie jest zadowolony z załatwienia swojej sprawy w miejscu udzielania świadczeń, swego pobytu, przez przełożonych, może złożyć skargę lub wniosek do Dyrektora Szpitala.

 Zasady składania skarg i wniosków

do Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (w razie nieobecności Zastępca) przyjmuje osobiście oraz telefonicznie: 52 3545-320 we wtorek (a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w pierwszy po nim dzień roboczy) w godzinach: 12:00-14:00. Skargi i wnioski można również przekazać faxem: 52 3574-230, e- mailem: sekr.nacz@szpitalino.pl .

 Sposób składania skargi lub wniosku

Krok 1. Przygotowanie pisma (skargi lub wniosku)

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego lub wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres; dodatkowo możesz podać do kontaktu: numer telefonu, e-mail);
 • dane Szpitala (Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław);
 • precyzyjny, zwięzły opis zdarzenia w sprawie ze skargi lub opis przedmiotu wniosku;
 • w przypadku składania skargi lub wniosku w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Przedmiotem skargi lub wniosku może być postępowanie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w zakresie jego zadań lub działalności.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Szpital albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących (w szczególności naruszenie Praw Pacjenta, naruszenie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ), a także niewłaściwe - przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników Szpitala.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz lepszego wykonywania nałożonych na Szpital zadań.

Krok 2. Złożenie skargi lub wniosku

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • złożyć na piśmie – w Kancelarii Szpitala od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach: 07:25-15:00 (główny budynek szpitalny, parter, wejście z holu głównego w kierunku Dyrekcji);
 • złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub, jeśli potrzebna jest pomoc w napisaniu skargi (wniosku) – w Biurze Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta we wtorek (w dzień powszedni) w godzinach: 12:00-14:00 .

Ważna informacja: Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  dostępny jest osobiście (główny budynek szpitalny, parter, wejście z holu głównego - za Rejestracją) i telefonicznie: 52 3545-666 - we wtorek (w dzień powszedni) w godzinach: 12.00-14.00, a ponadto zapytania w sprawach Praw Pacjenta można przekazać na adres e-mail: dzial.pr-org@szpitalino.pl . Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta pełni funkcję edukacyjną i informacyjną, może udzielać informacji na temat Praw Pacjenta oraz pomocy w złożeniu skargi lub wniosku osobom takiej pomocy potrzebującym, nie ma natomiast kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta powoływanego na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, pracownik przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do obowiązującego w Szpitalu Zarządzenia Nr 10/2006 Dyrektora Szpitala z dnia 19 czerwca 2006 r. z późn. zm. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu.

Pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

Skargę lub wniosek można również:

 • wysłać pocztą na adres: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
 •  wysłać faxem do Sekretariatu Dyrektora Szpitala: 52 3574-230;
 • przesłać e-mailem do Sekretariatu Dyrektora Szpitala: sekr.nacz@szpitalino.pl
 • złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy, na adres: /szpitalino/SkrytkaESP

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku skarg lub wniosków wniesionych za pomocą poczty elektronicznej niezawierających imienia, nazwiska (nazwy) i adresu do korespondencji (zamieszkania/pobytu) skarżącego lub wnioskodawcy, co do zasady pracownik Szpitala występuje do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Szpitala. Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, Szpital udziela odpowiedzi co do zasady w formie pisemnej, wysyłając korespondencję papierową na adres podany przez skarżącego lub wnoszącego.

Krok 3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku  

Wnoszący skargę lub wniosek otrzyma  ze Szpitala pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów, a w przypadku skargi lub wniosku w sprawie realizacji umowy wiążącej Szpital z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ - również w odniesieniu do postanowień umowy. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego z udziałem pracowników czy osób zatrudnionych w Szpitalu na podstawie umów cywilnoprawnych, składają oni wyjaśnienia lub zajmują stanowisko w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli w danym miejscu udzielania świadczeń w Szpitalu.

Szpital udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wniesienia skargi lub wniosku, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. w sprawach dostępu do informacji publicznej w ciągu 14 dni). W razie niemożności załatwienia sprawy w powyższym terminie pracownik Szpitala prowadzący sprawę zawiadamia wnoszącego o przyczynie zwłoki, o czynnościach podjętych w celu rozpoznania sprawy oraz o nowym (przewidywanym) terminie załatwienia sprawy. W przypadku wniesienia lub przekazania skargi lub wniosku przez posła na Sejm, senatora, radnego, Szpital udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wniesienia lub przekazania skargi lub wniosku.

 

Powyższy tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wynika z postanowień Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz Zarządzenia Nr 10/2006 Dyrektora Szpitala z dnia 19 czerwca 2006 r. z późn. zm. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w tym Szpitalu, a także  - odpowiednio - z przepisów Działu VIII ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących skarg i wniosków. metryczka


Wytworzył: Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego (3 grudnia 2019)
Opublikował: Mirela Szpręglewska (3 grudnia 2019, 12:52:52)

Ostatnia zmiana: Izabela Wawrzynowicz (29 stycznia 2024, 12:31:16)
Zmieniono: Zmiana informacji dot. zgłaszania zagadnień etycznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6720