Mienie podmiotu/Sprawozdania finansowe i z działalności

Mienie podmiotu/Sprawozdania finansowe i z działalności

Rachunek przepływów pieniężnych za 2004r

      Poniżej zamieszczono link do rachunku przepływów pieniężnych za 2004r       [...]

R-k zysków i strat PSZOZ za okres 01.01.2004 do 31.12.2004r

      Poniżej zamieszczono link do rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r      [...]

BILANS ZA 2004r

Poniżej zamieszczony został link do bilansu za 2004 r.   [...]

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

R-k zysków i strat PSZOZ w Inowrocławiu za okres 01.01.2003 do 31.12.2003r (wariant porównawczy) Treść Przychody i koszty za rok Przychody i koszty za rok 2003 2002 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I [...]

Bilans na 31-12-2003r. PSZOZ w Inowrocławiu

AKTYWA Stan na koniec 2003 Stan na koniec 2002 PASYWA Stan na koniec 2003 Stan na koniec 2002 A. Aktywa trwałe 1 27 029 012,26 28 993 756,62 A. Kapitał (fundusz) własny 76 14 048 327,35 23 258 [...]

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz Wyszczególnienie za rok 2003 za rok 2002 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23 258 155,75 1 150 564,54 – korekty błędów podstawowych 2 215 275,00 I.a. Kapitał [...]

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych za 2003 rok

  Lp. Określenie grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Przychody Razem zwiększenia wartości początkowej Rozchody Razem zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku z [...]

metryczka