Petycje


Zasady wnoszenia petycji

do Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

(adres: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
e –mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
ePUAP: /szpitalino/SkrytkaESP)

  - w związku z wykonywanymi przez Szpital zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej - na podstawie ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

 
Podmioty wnoszące petycję; przedmiot petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów,  do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Petycja może być złożona w interesie:
 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Petycje a inne pisma

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Forma wniesienia petycji; treść petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest składana.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot, w interesie którego jest składana petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa powyżej, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Przesłanie petycji podmiotu właściwemu do jej rozpatrzenia
 
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
Wezwanie do uzupełnienia; pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
 
Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeśli nie spełnia ona wymogów:
 • nie ma  wskazania podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy  podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów - nie ma wskazania każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, lub
 • nie ma  wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, a w przypadku gdy  podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów - nie ma wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów.

Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów co do formy jej wniesienia, nie zawiera wskazania adresata petycji lub przedmiotu petycji, lub w przypadku gdy petycja składana w interesie podmiotu trzeciego nie zawiera imienia i nazwiska albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu, lub do petycji nie dołączono zgody podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest składana, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu
 
Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie na tej stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja powyższa jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 
Termin rozpatrzenia petycji
 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


W przypadku, o którym mowa powyżej w tytule: Przesłanie petycji podmiotu właściwemu do jej rozpatrzenia oraz w tytule: Wezwanie do uzupełnienia, termin na rozpatrzenie petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Petycja wielokrotna
 
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W powyższym przypadku na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów co do formy jej wniesienia, nie zawiera wskazania adresata petycji lub przedmiotu petycji, lub w przypadku gdy petycja składana w interesie podmiotu trzeciego nie zawiera imienia i nazwiska albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu, lub do petycji nie dołączono zgody podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest składana, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wielokrotnej na stronie internetowej ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje powyższe wezwanie. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na stronie internetowej podmiot rozpatrujący petycję ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 
Ponowna petycja w tej samej sprawie

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

W przypadku, o którym mowa powyżej, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
W sytuacji, gdy podmiot rozpatrujący petycję nie załatwi petycji w terminie, obowiązany będzie do zawiadomienia o tym podmiot wnoszący petycję oraz do podania przyczyny zwłoki i wskazania nowego terminu rozpatrzenia petycji.
 
Odebranie zawiadomienia:

 • zgodnie z przepisami rozdziału 8 Działu I ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • zawiadomienie dotyczące sposobu załatwienia petycji powinno zostać doręczone za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, przez pracownika podmiotu rozpatrującego petycję lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
 • może zostać również doręczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej; doręczenie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji kończy postępowanie w sprawie petycji.
 
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach
 
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.
 
Sposób obliczania terminów:

 • zgodnie z przepisami rozdziału 10 Działu I ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. złożenie petycji lub zwrócenie się o potwierdzenie zgody do podmiotu, w interesie którego złożono petycję), przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec  terminu;
 • terminy w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego (3 grudnia 2019)
Opublikował: Małgorzata Machejek (3 grudnia 2019, 18:00:54)

Ostatnia zmiana: Mirela Szpręglewska (29 września 2021, 12:37:10)
Zmieniono: modyfikacja adresu ePUAP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2026