Bilans na 31-12-2003r. PSZOZ w Inowrocławiu

AKTYWA

Stan na koniec

2003

Stan na koniec

2002

PASYWA

Stan na koniec

2003

Stan na koniec

2002

A. Aktywa trwałe

1

27 029 012,26

28 993 756,62

A. Kapitał (fundusz) własny

76

14 048 327,35

23 258 155,75

I. Wartości niematerialne i prawne

2

98 501,38

61 376,08

I. Kapitał (fundusz) podstawowy)

77

32 549 355,36

32 242 466,36

1. Koszty zakończonych prac

3

0,00

0,00

II. Należne wpłaty na kapitał) podstawowy (wielkość ujemna)

78

0,00

0,00

2. Wartość firmy

4

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) włas-ne (wielkość ujemna)

79

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

5

98 501,38

61 376,08

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

80

0,00

191 902,50

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

6

0,00

0,00

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

81

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

7

26 930 510,88

28 932 380,54

VI Pozostałe (fundusze) rezerwowe

82

0,00

0,00

1. Środki trwałe

8

26 930 510,88

28 682 896,54

Vll. Zysk (strata) z lat ubiegłych

83

-11 199 585,61

-8 742 901,18

e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

9

1 900 000,00

1 900 000,00

VIII. Zysk (strata) netto

84

-7 301 442,40

-433 311,93

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10

20 483 063,14

20 957 588,75

IX. Odpisy z zysku neto w ciqgu roku

obrotowego (wielkość ujemna)

85

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

11

1 927 028,20

2 173 578,77

86

0,00

0,00

d) środki transportu

12

225 571,34

300 208,20

87

0,00

0,00

e) inne środki trwale

13

2 394 848,20

3 351 520,82

88

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

14

0,00

249 484,00

89

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

15

0,00

0,00

90

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

16

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

91

21 142 085,32

14 237 529,36

1. Od jednostek powiązanych

17

0,00

0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

92

2 239 026,00

0,00

2. Od pozostatych jednostek

18

0,00

0,00

1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodownego

93

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

19

0,00

0,00

2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

94

0,00

0,00

I. Nieruchomości

20

0,00

0,00

- długoterminowa

95

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

21

0,00

0,00

- krótkoterminowa

96

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

22

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

97

2 239 026,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

23

0,00

0,00

- długoterminowa

98

1 984 926,00

0,00

- udziały lub akcje

24

0,00

0,00

- krótkoterminowa

99

254 100,00

0,00

- ima papiery wartościowe

25

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

100

2 350 000,00

0,00

- udzielone pożyczki

26

0,00

0,00

1. Wobec jednostek powiązanych

101

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

27

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

102

2 350 000,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

28

0,00

0,00

a) kredyty i pożyczki

103

0,00

0,00

- udziały lub akcje

29

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

104

2 350 000,00

0,00

- inne papiery wartościowe

30

0,00

0,00

c) inna zobowiązania finansowe

105

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

31

0,00

0,00

d) inne

106

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

32

0,00

0,00

107

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

33

0,00

0,00

108

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

34

0,00

0,00

109

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

35

0,00

0,00

110

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

36

0,00

0,00

111

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

37

8 161 400,41

8 501 928,49

III. Zobowiązanie krótkoterminowe

112

16 469 696,54

14 237 110,86

I. Zapasy

38

1 544 884,80

1 363 941,52

1. Wobec jednostek powiązanych

113

0,00

0,00

1. Materiały

39

1 473 471,46

1 288 396,01

a) s tytułu dostaw i usług o okresie wyma-galnaści:

114

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

40

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

115

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

41

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

116

0,00

0,00

4. Towary

42

71 413,34

75 545,51

b) inne

117

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy

43

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

118

15 749 980,04

13 638 322,80

II. Należności krótkoterminowe

44

4 051 151,87

5 735 069,07

a) kredyty i pożyczki

119

0,00

1 500 197,79

1. Należności od jednostek

powiązanych

45

0,00

0,00

b) z tytułu emisji długo-terminowych papierów wartościo-wych

120

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:

46

0,00

0,00

c) inne robowiqzania finansowe

121

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

47

0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usł-ug o okresie wymagal-ności:

122

10 405 091,84

8 571 521,48

- powytej 12 miesięcy

48

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

123

10 405 091,84

8 571 521,48

b) inne

49

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

124

0,00

0,00

2. Należności od jednostek nie powiązanych

50

4 051 151,87

5 735 069,07

e) zaliczki otrzymane na dostawy

125

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:

51

3 545 604,60

5 263 651,78

f) zobowiązania wekslowe

126

250 000,00

0,00

- do 12 miesięcy

52

3 545 604,60

5 263 651,78

g) z tytułu podatków ,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń

127

3 039 299,15

2 224 882,02

- powyżej 12 miesięry

53

0,00

0,00

h) z tyułu wynagrodzeń

128

1 633 656,80

416 496,19

b) z tytułu podatków ,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeń

54

0,00

0,00

i) inne

129

421 932,25

925 225,32

c) inne

55

505 547,27

471 417,29

3. Fundusze specjalne

130

719 716,50

598 788,06

d) dochodzone na drodze sądowej

56

0,00

0,00

131

0,00

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

57

2 392 449,44

1 128 262,52

132

0,00

0,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

58

2 392 449,44

1 128 262,52

133

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

59

0,00

0,00

134

0,00

0,00

- udziały lub akcje

60

0,00

0,00

135

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

61

0,00

0,00

136

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

62

0,00

0,00

137

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

63

0,00

0,00

138

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

64

0,00

0,00

139

0,00

0,00

- udziały lub akcje

65

0,00

0,00

140

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

66

0,00

0,00

141

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

67

0,00

0,00

142

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

68

0,00

0,00

143

0,00

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

69

2 392 449,44

1 128 262,52

144

0,00

0,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

70

2 392 449,44

1 128 262,52

IV. Rozliczenia międzyokresowe

145

83 362,78

418,50

- inne środki pieniężne

71

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

146

0,00

0,00

- inne aktywa pieniężne

72

0,00

0,00

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

147

83 362,78

418,50

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

73

0,00

0,00

- długoterminowe

148

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

74

172 914,30

274 655,38

- krótkoterminowe

149

83 362,78

418,50

Aktywa razem

75

35 190 412,67

37 495 685,11

Pasywa rasem

150

35 190 412,67

37 495 685,11

Inowrocław,2004-03-31

Sporządził: Jadwiga Abramowska

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Brzęk (11 października 2004)
Opublikował: Joanna Brzęk (11 października 2004, 13:52:07)

Ostatnia zmiana: Joanna Brzęk (11 października 2004, 14:21:43)
Zmieniono: wprowadzono r-k zysków i strat za 2003r

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2263