Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

R-k zysków i strat PSZOZ w Inowrocławiu za okres 01.01.2003 do 31.12.2003r (wariant porównawczy)

Treść

Przychody i koszty za rok

Przychody i koszty za rok

2003

2002

A.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM

53 094 344,25

58 778 600,10

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

50 808 352,36

56 393 154,40

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

-101 741,08

9 843,28

III.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2 387 732,97

2 375 602,42

B.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

60 526 732,31

60 569 610,73

I.

Amortyzacja

2 981 458,79

2 874 037,66

II.

Zużycie materiałów i energii

12 767 396,07

12 742 306,85

III.

Usługi obce

11 662 731,44

11 102 377,54

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

945 173,40

1 388 604,96

- podatek akcyzowy

0,00

0,00

V

Wynagrodzenia

24 437 122,98

24 622 123,61

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5 624 782,90

5 655 340,20

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

85 540,77

204 563,09

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 022 525,96

1 980 256,82

C.

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)

-7 432 388,06

-1 791 010,63

D.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

844 435,05

2 030 588,13

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

38 124,20

II.

Dotacje

60 000,00

68 400,00

III.

Inne przychody operacyjne

784 435,05

1 924 063,93

E.

POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNIE

198 496,58

108 507,50

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III.

Inne koszty operacyjne

198 496,58

108 507,50

F.

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)

-6 786 449,59

131 070,00

G.

PRZYCHODY FINANSOWE

151 197,26

428 744,88

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

II.

Odsetki, w tym:

151 197,26

428 744,88

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

V.

Inne

0,00

0,00

H.

KOSZTY FINANSOWE

666 190,07

979 279,81

I.

Odsetki, w tym:

530 302,47

979 279,03

- dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

IV.

Inne

135 887,60

0,78

I.

I. ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)

-7 301 442,40

-419 464,93

J.

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.IL)

0,00

0,00

I.

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

II.

Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

K.

ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)

-7 301 442,40

-419 464,93

L.

PODATEK DOCHODOWY

0,00

13 847,00

M.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)

0,00

0,00

N.

ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)

-7 301 442,40

-433 311,93

Inowrocław,2004-03-31

Sporządził: Jadwiga Abramowska

metryczka


Wytworzył: Joanna Brzęk (11 października 2004)
Opublikował: Joanna Brzęk (11 października 2004, 14:09:31)

Ostatnia zmiana: Joanna Brzęk (11 października 2004, 14:24:42)
Zmieniono: wprowadzono r-k zysków i strat za 2003r

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2268