Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz

Wyszczególnienie

za rok 2003

za rok 2002

I.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

23 258 155,75

1 150 564,54

– korekty błędów podstawowych

2 215 275,00

I.a.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

21 042 880,75

9 893 465,72

1.

Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu

32 242 466,36

9 893 465,72

1.1

Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)

a) zwiększenie (z tytułu)

306 889,00

23 517 054,89

– otrzymania dotacji

218 400,00

870 000,00

– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych

8 848 900,00

22 647 054,89

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

1 168 054,25

– nakłady w nieruch-obce (Starostwo)

0,00

1 168 054,25

1.2.

Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu

32 549 355,36

32 242 466,36

2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

--------------------

--------------------

2.1.

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

--------------------

--------------------

a) zwiększenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

b) zmniejszenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

2.2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

--------------------

--------------------

3.

Udziały (akcje) własne na początek okresu

--------------------

--------------------

a) zwiększenie

--------------------

--------------------

b) zmniejszenie

--------------------

--------------------

3.1.

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

--------------------

--------------------

4.

Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu

191 902,50

442 134,21

4.1.

Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

191 902,50

– z podziału zysku

0,00

– środki z innych żródeł

0,00

31 085,30

– dary ( fundacje)

0,00

160 817,20

b) zmniejszenie (z tytułu)

191 902,50

442 134,21

– pokrycia straty

191 902,50

442 134,21

4.2.

Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu

0,00

191 902,50

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

--------------------

--------------------

5.1.

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

--------------------

--------------------

a) zwiększenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

b) zmniejszenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

– zbycia środków trwałych

--------------------

--------------------

5.2.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

--------------------

--------------------

6.

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

--------------------

--------------------

6.1.

 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

--------------------

--------------------

a) zwiększenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

b) zmniejszenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

6.2.

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

--------------------

--------------------

7.

 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-8 742 901,18

-4 894 385,24

7.1.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

--------------------

--------------------

– korekty błędów podstawowych

--------------------

--------------------

7.2.

 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

--------------------

--------------------

a) zwiększenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

– podziału zysku z lat ubiegłych

--------------------

--------------------

b) zmniejszenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

7.3.

 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

--------------------

--------------------

7.4.

 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

-8 742 901,18

-4 894 385,24

– korekty błędów podstawowych

-2 215 275,00

--------------------

7.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

-10 958 176,18

-4 894 385,24

a) zwiększenie (z tytułu)

--------------------

--------------------

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-433 311,93

-4 290 650,15

b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty

191 902,50

442 134,21

7.6.

 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-11 199 585,61

-8 742 901,18

7.7.

  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

--------------------

--------------------

8.

 Wynik netto

-7 301 442,40

-433 311,93

a) zysk netto

0,00

0,00

b) strata netto

-7 301 442,40

-433 311,93

c) odpisy z zysku

0,00

0,00

II.

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

14 048 327,35

23 258 155,75

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

14 048 327,35

23 258 155,75

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Abramowska (25 marca 2004)
Opublikował: Joanna Brzęk (13 października 2004, 11:32:46)

Ostatnia zmiana: Joanna Brzęk (13 października 2004, 11:36:25)
Zmieniono: wprowadzono zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2927